TARIFAS DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECEPCIÓN DE REFUGALLO DE BUQUES

A.- Tarifa fixa a aboar polos buques á Autoridade Portuaria

O artigo 132 do Texto Refundido da Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece o réxime de prestación do servizo, bonificacións e exencións. Coa finalidade de reducir os verquidos ó mar dos refugallos xenerados polos buques, as Autoridades Portuarias cobrarán unha tarifa fixa ós buques que atraquen, en cada escala no porto, fagan ou non uso do servizo de recepción de refugallos previsto neste artigo. Esta tarifa fixa, dependente das unidades de arqueo bruto (GT) do buque daralles dereito a descargar por medios de recollida terrestre na Zona I do porto, sen custe adicional, durante os sete primeiros días da escala, todos os refugallos dos anexos I e V do Convenio Marpol 73/78.

Se a recollida se realizara por medios marinos ou ten lugar na Zona II do porto a tarifa fixa será un 25 por cento superior que a establecida para a recollida en Zona I.

Polas descargas correspondentes ós refugallos dos anexos IV e VI, así como polas realizadas despois do séptimo día da escala, os buques aboarán directamente ó prestador do servizo a tarifa que corresponda polos volumes recollidos.

Os prestadores do servizo poderán convenir cos seus usuarios, ó seu cargo, descontos comerciais sobre a tarifa, en función, entre outros, dos tipos e volumes anuais dos refugallos entregados.

A tarifa fixa a aplicar a un buque en cada escala nun porto será a resultante do producto da cuantía básica (R) polos seguintes coeficientes, en función das unidades de arqueo bruto do buque (GT):

Buques entre 0 e 2.500 GT1,50
Buques entre 2.501 e 25.000 GT6 x 0,0001 x GT
Buques entre 25.001 e 100.000 GT(1,2 x 0,0001 x GT) +12
Buques de mais de 100.000 GT24,00

O valor da contía básica (R) establécese en 80 ¿. O valor da contía básica poderá ser revisado na Ley de Presupuestos Generales del Estado ou noutra que, no seu caso, se aprobe a estes efectos en función da evolución dos custes do servizo no sistema portuario.

B.- Tarifas para o aboamento polo buque ó prestador dos servizos prestados, non incluidos no pago polo buque da tarifa fixa

Os buques exentos do pago da tarifa fixa de recepción de refugallos xenerados por buques conforme ó establecido no artigo 132.11., deberán satisfacer directamente ó prestador do servizo as cantidades correspondentes ós volumes de refugallos que realmente entreguen, conforme ás seguintes tarifas establecidas:

Refugallos líquidos (Anexos I e IV):

Prezo M3 de Marpol Líquido 81 Euros/m3

Prezo M3 de Marpol de alta densidade (Lodos, lamas ou productos que non sexan líquidos a temperatura ambiente) 125,00 Euros/m3

Refugallos Sólidos (anexo V):

Servizo Mínimo: posta a disposición e/ou recogida de primeiro colector de 1,1 m344 euros
Recollida de colector adicional de 1,1 m344 euros
Recollida de colector de 5 m3, con residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos136 euros
Recollida de colector de 5 m3, con residuos asimilables a Residuos Industriais184 Euros


Pliegos e condicións do servicio