Servizos Portuarios

Recepción de residuos

TARIFAS DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE BUQUES

A.- Tarifa fixa a abonar polos buques á autoridade portuaria

O artigo 132 do Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante establece o réxime de prestación do servizo, bonificacións e exencións. Coa finalidade de reducir as verteduras ao mar dos refugallos xerados polos buques, as Autoridades Portuarias cobrarán unha tarifa fixa aos buques que atraquen, en cada escala no porto, fagan ou non uso do servizo de recepción de refugallos previsto neste artigo. Dita tarifa fixa, dependente das unidades de arqueo bruto (GT) do buque daralles dereito a descargar por medios de recollida terrestre na Zona I do porto, sen custo adicional, durante os sete primeiros días da escala, todos os refugallos dos anexos I e V do Convenio Marpol 73/78

Se a recollida realizásese por medios mariños ou ten lugar na Zona II do porto a tarifa fixa será un 25 por cento superior que a establecida para a recollida en Zona I.

Polas descargas correspondentes aos refugallos dos anexos IV e VI, así como polas realizadas despois do sétimo día da escala, os buques abonarán directamente ao prestador do servizo a tarifa que corresponda polos volumes recolleitos.

Os prestadores do servizo poderán convir cos seus usuarios, ao seu cargo, descontos comerciais sobre a tarifa, en función, entre outros, dos tipos e volumes anuais dos refugallos entregados.

A tarifa fixa a aplicar a un buque en cada escala nun porto será a resultante do produto da contía básica ( R) polos seguintes coeficientes, en función das unidades de arqueo bruto do buque (GT):

Buques entre 0 e 2.500 GT 1,50
Buques entre 2.501 e 25.000 GT 6 x 0,0001 x GT
Buques entre 25.001 e 100.000 GT (1,2 x 0,0001 x GT) +12
Buques de máis de 100.000 GT 24,00

 

O valor da contía básica ( R) establécese en 80.. O valor da contía básica poderá ser revisado na Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou noutra que, no seu caso, apróbese para estes efectos en función da evolución dos custos do servizo no sistema portuario.

B.- Tarifas para o abono polo buque ao prestador dos servizos prestados, non incluídos no pago polo buque da tarifa fixa.

Os buques exentos do pago da tarifa fixa de recepción de refugallos xerados por buques conforme ao establecido no artigo 132.11., deberán satisfacer directamente ao prestador do servizo as cantidades correspondentes aos volumes de refugallos que realmente entreguen, conforme ás seguintes tarifas establecidas

Refugallos líquidos (Anexos I e IV):

Prezo M3 de Marpol Líquido: 82,50 Euros/m3

Prezo M3 de Marpol de alta densidade (Lodos, Lodos ou produtos que non sexan líquidos a temperatura ambiente) 125,00 Euros/ m3

Refugallos Sólidos (anexo V):

Servizo Mínimo: posta a disposición e/ou recollida de primeiro contedor de 1,1 m3 Recollida de contedor adicional de 1,1 m3 44 euros
Recollida de contenedor adicional de 1,1 m3 44 euros
Recollida de contenedor de 5 m3, con refugallos asimilables a refugallos Sólidos Urbanos 136 euros
Recollida de contenedor de 5 m3, con refugallos asimilables a refugallos Industriales 184 Euros

 

Descargar "Prescricións particulares do servizo de recepción de refugallos líquidos no porto de Marín".
Descargar "Prescricións particulares do servizo de recepción de refugallos sólidos no porto de Marín".
Descargar "Tarifas derivadas de la prestación del servicio portuario de recepción de desechos líquidos de buques".EMPRESAS

Codisoil, S.A.
(SERVICIO MARPOL)

Teléfono: 986 88 46 09
Fax: 986 34 25 77