POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INTRODUCIÓN

O tratamento de datos persoais realizado a través deste sitio web da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra regúlase segundo o establecido en normativa Europea de protección de datos - Regulamento (UE) 2016/679 – Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD) – , Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e demais normativa en materia de protección de datos que sexa de aplicación, ao obxecto de garantir en todo momento o dereito fundamental á protección de datos das persoas usuarias do mesmo.

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, a persoa usuaria queda informada sobre a forma en que a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, solicita, trata e protexe os datos persoais que son solicitados a través deste sitio web. A persoa usuaria debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela co obxectivo de facilitar a súa compresión, podendo así determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais á Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, a través dos distintos medios habilitados para iso.

A presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que lle asisten en virtude do RGPD, sen prexuízo daqueloutra información de carácter que se pon ao dispor dos interesados nos distintos formularios de recollida de datos da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra.

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra designou a un Delegado de Protección de Datos Persoais podendo poñerse en contacto ao email: ou dirección de correo postal Parque de Cantodarea s/n- 36900 Marín, Pontevedra (España) para aclarar calquera dúbida relativa ao tratamento dos seus datos persoais ou ampliar a información.

2. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

O responsable do tratamento dos datos tratados neste sitio web é Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra con NIF: Q-3667004- J, domicilio en Parque de Cantodarea s/n- 36900 Marín, Pontevedra (España) e teléfono 986 85 52 00.

Así mesmo, informámoslle de que Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra conta cun Delegado de Protección de Datos, con quen se poderá poñer en contacto a través da seguinte dirección: ou mediante escrito dirixido ao domicilio de Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra á atención do “Delegado de Protección de Datos”.

3. DATOS PERSOAIS

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra recompila datos de carácter persoal para poder acceder e prestarlle algúns dos servizos prestados a través deste sitio web. Algúns destes datos facilítaos directamente, por exemplo, cando cumprimenta un formulario de solicitude e outros son obtidos indirectamente con tecnoloxía como é o caso das cookies.

Os medios utilizados pola Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra para a recollida e posterior tratamento de datos persoais son:

 • Formularios: A través de formularios tanto dixitais como en formato electrónico, Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra recompila datos de carácter persoal para acceder e prestarlle os distintos servizos prestados desde este sitio web.
 • Correos electrónicos: As direccións de correo electrónico establecidas no sitio web de Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra serán consideradas como posibles medios para a recollida de datos persoais.
 • Cookies: Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra pode utilizar cookies de sesión ou técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización deste sitio web, así como para o coñecer o tráfico de usuarios da nosa web. Para máis información consulte a Política de Cookies.
 • Redes sociais: A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra dispón de diferentes redes sociais ás que pode acceder desde as ligazóns habilitadas na web ( Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube). Debe ter en conta que o uso das redes sociais pode supoñer unha Transferencia Internacional de Datos Persoais fose da Unión Europea (UE), aínda que poden estar acollidas ao acordo internacional Privacy Shield, que supón que os seus datos sexan tratados de forma similar á normativa de protección de datos da UE, non todas elas estano ou poden cambiar as súas políticas de privacidade polo que debería informarse puntualmente nas súas condicións de uso con carácter previo á súa utilización.

Os datos solicitados nos formularios dispoñibles no sitio web son con carácter xeral obrigatorios (salvo que no campo requirido especifíquese o contrario) para cumprir coas finalidades establecidas. Na utilización doutros medios para a remisión de datos a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra a persoa usuaria deberá achegar unicamente aquela información que sexa precisa en cada caso.

Neste sentido, a persoa usuaria asumirá as posibles responsabilidades derivadas dos datos excesivos ou inadecuados que, voluntariamente, decida facilitar a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra a través dos medios de recollida de datos establecidos.

4. LIMITACIÓNS NO TRATAMENTO

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra non autoriza aos menores de 14 anos a facilitar os seus datos persoais a través dos medios habilitados neste sitio web (enchemento dos formularios web habilitados para a solicitude de servizos, de contacto ou mediante o envío de correos electrónicos). Por tanto, as persoas que faciliten datos persoais utilizando devanditos medios manifestan formalmente ser maiores de 14 anos quedando a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra eximida de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

Naqueles casos nos que os servizos ofrecidos pola Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra estean destinados a menores de 14 anos habilitásense os medios para solicitar a autorización dos pais ou titores legais do/a menor, previa identificación dos mesmos.

5. INFORMACIÓN DE RECOLLIDA DE DATOS

Sempre que se proceda á recollida de datos a través dun formulario ( online ou en formato descargable) ou outras canles de comunicación establecidos no sitio web, informarase á persoa afectada segundo o establecido na vixente normativa de protección de datos.

A información ás persoas afectadas será facilitada segundo o medio utilizado:

 • Formularios ( online e formato descargable): a información estará incluída no propio formulario.
 • Correos electrónicos: a información está dispoñible en Deber información correos electrónicos.
 • Cookies: a información está dispoñible na Política de Cookies.

A persoa usuaria responsabilízase da veracidade e exactitude dos datos persoais facilitados. No suposto de producirse algunha modificación nos datos da persoa usuaria, os cambios deberán ser comunicados a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra co fin de mantelos actualizados.

6. REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

A relación actualizada das actividades de tratamento que Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra leva a cabo, en cumprimento do artigo 30 do Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD), atópase dispoñible no Portal de Transparencia. Ver Rexistro de Actividades de Tratamento.

7. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra adopta as medidas de seguridade adecuadas de acordo co previsto a vixente normativa de protección de datos co fin de garantir o dereito fundamental á protección de datos das persoas usuarias deste sitio web.

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás establecidas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas nos documentos que conforman a Política de Seguridade de Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, así mesmo, aplicáronse aquelas medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco ao cal están expostos os datos persoais tratados neste sitio web.

8. DEREITOS

As persoas afectadas teñen dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como outros dereitos, cando procedan, enviando solicitude á dirección postal Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, Parque de Cantodarea s/n- 36900 Marín, Pontevedra (España) indicando no asunto: Ref. Protección de Datos.

Os dereitos das persoas afectadas son:

 • Obter confirmación sobre se Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra está a tratar os seus datos persoais.
 • Acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesidades para as cales foron solicitados.

Solicitar en determinadas circunstancias:

 • A limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só serán conservados pola Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • A oposición ao tratamento dos seus datos, nese caso, Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Incluído o tratamento dos seus datos para decisións individuais automatizadas.
 • A portabilidad dos datos para que sexan facilitados á persoa afectada ou transmitidos a outro responsable, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica.

Así mesmo, cando o tratamento dos datos estea baseado no consentimento ten dereito a revogalo nos termos e condicións establecidos na vixente normativa de protección de datos.

No caso de que senta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos. Con todo, en primeira instancia, poderá presentar reclamación ante o Delegado de Protección de Datos da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra: