CALIDADE

A Misión da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra é xestionar, administrar, explotar o Porto e controlar os servizos portuarios, liderando a comunidade portuaria na constante procura da excelencia operativa contribuíndo ao desenvolvemento da súa zona de influencia, todo iso en equilibrio coa contorna.

En apoio á consecución da súa Misión define a presente Política como marco de actuación para o seu Sistema Integrado de xestión da calidade e do Medio ambiente, que inclúe os compromisos de:

  • Coñecer os requisitos e as expectativas dos clientes, usuarios e da sociedade e conseguir a súa plena satisfacción, ofrecéndolle un servizo innovador, eficiente, respectuoso co medio ambiente e con solucións adaptadas ás súas necesidades.
  • Manter un rexistro actualizado da normativa legal e portuaria en materia ambiental e de calidade que lle sexa de aplicación, que permita asegurar o cumprimento dos requisitos legais.
  • Considerar a variable ambiental nos procesos de planificación e desenvolvemento.
  • Dotar aos usuarios dunhas infraestruturas adecuadas, deseñadas e desenvoltas baixo a premisa de mínimo impacto ambiental, para fomentar o desenvolvemento das actividades que se realizan no porto.
  • Ofrecer a mellor calidade final na prestación dos servizos, tendo en conta os recursos e tecnoloxía dispoñibles e cumprindo a lexislación e regulamentación aplicable e aqueles requisitos que o porto subscriba.
  • Realizar unha xestión baseada na mellora continua dos procesos, incrementando a satisfacción dos clientes cos servizos, e previndo, controlando e na medida do posible erradicando os efectos ambientais prexudiciais que a nosa actividade xere.
  • Compromiso coa formación continua ambiental e de calidade de servizo para o persoal cuxa actividade teña repercusións nestes ámbitos e co fin de que compartan e contribúan á consecución da política e obxectivos ambientais e de calidade.
  • Compromiso co avance continuo e a mellora da situación ambiental tanto da súa contorna de acción como da contorna próxima no que poida ter influencia, potenciando na comunidade portuaria unha cultura de respecto polo medio ambiente e pola contorna, primando ás empresas que implanten sistemas de xestión ambiental.
  • Difundir a política a todos os membros da Empresa e a sociedade, e informar con criterios de transparencia dos obxectivos obtidos, permitindo a recompilación, xestión, intercambio e difusión da información ambiental necesaria ás partes interesadas.
  • Esta política será feita pública, explicada e asumida por todos os integrantes da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, e actualizada a través dun proceso de mellora continua.