Portal de transparencia

Dereito de acceso

DEREITO DE ACCESO

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública, nos termos previstos no artigo 105.b) da Constitución Española, desenvolvidos pola Ley de Transparencia.

información pública é o conxunto dos contidos ou os documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que obren en poder dalgún dos suxeitos incluidos no ámbito de aplicación do título I da Lei 19/2013 do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

PERFÍS