Seguridade

Control de accesos

CONTROL DE ACCESOS

A Autoridade Portuaria é responsable, de acordo á lexislación vixente, do servizo de policía en zonas comúns e control de tráfico terrestre, tanto de persoas como de mercadorías.

A través de Control de Accesos debe supervisarse por tanto a entrada e saída tanto de vehículos como de persoas.

Con obxecto de mellorar o servizo, e fomentar unha cultura de seguridade entre usuarios e comunidade portuaria, a continuación lembrámoslles algunhas cuestións para ter en conta respecto ao procedemento de control.

OS DEZ PUNTOS PRINCIPAIS SOBRE OS ACCESOS AO PORTO. INFORMACIÓN PARA USUARIOS

  • 1. O ACCESO AO PORTO DEBE ESTAR AUTORIZADO.

  • 2. SE TRABALLA NO PORTO DEBE DISPOÑER DE TARXETA MAGNÉTICA DE ACCESO E/OU AUTORIZACIÓN DE ACCESO AO RECINTO PORTUARIO DO SEU AUTOMÓBIL PARTICULAR OU VEHÍCULO DE TRANSPORTE. É obrigación das empresas xestionar as tarxetas dos seus traballadores, tanto propios como de subcontratas. Diríxase ás oficinas de Operacións Portuarias para DAR DE ALTA A MATRÍCULA DO SEU VEHÍCULO. EN CASO DE NON DISPOÑER DE TARXETA MAGNÉTICA DE ACCESO E/OU AUTORIZACIÓN DE ACCESO AO RECINTO PORTUARIO E DE CIRCULACIÓN VIARIA DEBE INDICAR Á POLICÍA PORTUARIA DESTINO E MOTIVO DA VISITA, debendo identificarse a requirimento da Policía Portuaria.

  • 3. DEBE LEVAR SEMPRE A TARXETA MAGNÉTICA DE ACCESO. A tarxeta é PERSOAL E INTRANSFERIBLE. Se por calquera caso o lector de matrículas fallase, ten que pasar a tarxeta polo lector situado á súa esquerda, téñao en conta. Ademais de ter autorizada a súa matrícula, se usa habitualmente os tornos peonís de modo habitual, debe solicitar a tarxeta magnética para poder acceder polos mesmos.

  • 4. PARE SEMPRE NO STOP E FíXESE SEMPRE NA COR DO SEMAFORO, NON INICIE A MARCHA ATA POÑERSE ESTE EN VERDE, NON SE PEGUE AO VEHÍCULO PRECEDENTE. Faga o stop e asegúrese de que a barreira se abre antes de avanzar. Pola contra pode provocar danos na barreira por non respectar a parada sinalizada. En caso necesario, utilice o interfono situado á súa esquerda para comunicarse co Policía situado no acceso.

  • 5. NOS ACCESOS PEONÍS: Aquelas persoas que, circunstancialmente, deban entrar ou saír do recinto portuario, por razón da realización de traballos na zona de servizo do porto de Marín, e non dispoñan de tarxeta magnética de acceso ao porto de Marín deben seguir as instrucións que figuran nos sinais indicativos instalados nos devanditos accesos, deben utilizar os accesos habilitados para o efecto. Se dispón de tarxeta magnética de acceso ao porto de Marín debe, necesariamente, utilizala nos accesos peonís que teña asignados por razón do seu traballo.

  • 6.ENTRADA DE MERCADORÍAS. Se accede con mercadorías ou pesca fresca, a Policía Portuaria poderá requirirlle identificación das mesmas: descrición da carga e cantidade, orixe da mesma e destino no Porto. En caso necesario o policía portuario fará estacionar o vehículo na zona habilitada para iso detrás da caseta, para non bloquear o acceso mentres toma os datos.

  • 7.SAÍDA DE MERCADORÍAS. As instalacións portuarias son un RECINTO ADUANEIRO, polo que a Garda Civil ten as competencias para o control de saída de mercadorías do devandito recinto. As normas funcionamento de barreiras, lectores de matrículas e tornos son as mesmas que no acceso, respecte o STOP, os semáforos e siga os requirimentos de identificación da Garda Civil.

  • 8. O ACCESO E A SAÍDA DE VEHÍCULOS POLAS BARREIRAS DE MARÍN SÓ SE PERMITE AOS AUTOMOVILES AUTORIZADOS NOS DEVANDITO ACCESOS; SE FALLASE O LECTOR DE MATRÍCULAS UTILICE A SÚA TARXETA. en caso de non dispoñer de autorización no devandito acceso deberá acceder ao recinto portuario pola entrada principal de vehículos sita no lugar de Vos Praceres (Pontevedra). Non está permitida a saída do recinto portuario polas barreiras de Marín a todo tipo de camións e vehículos cunha altura igual ou superior a 2,50 metros, fíxese na sinalización de dita saída e no gálibo instalado na mesma.

  • 9. OS PEÓNS NON PODEN ACCEDER POLA ZONA DE BARREIRAS. Non está permitido o acceso peonil ao porto a través das zonas de barreira de entrada e saída vehículos, lémbreo. Os ciclistas e motocicletas deben utilizar obrigatoriamente a tarxeta de acceso nos controis de barreiras.

  • 10. EN CASO DE INCIDENCIAS, MANTEÑA A CALMA, A POLICÍA PORTUARIA TRABALLA PARA A SÚA SEGURIDADE E INFORMARALLE DE COMO PROCEDER. LEMBRE QUE SE TRABALLA NO PORTO DEBE DISPOÑER DE TARXETA MAGNÉTICA DE ACCESO E/OU AUTORIZACIÓN DE ACCESO AO RECINTO PORTUARIO E DE CIRCULACIÓN VIARIA DO SEU AUTOMÓBIL PARTICULAR, TRABALLAMOS PARA AXUDARLLE. Pode remitir á Autoridade Portuaria calquera queixa ou suxerencia a través do Servizo de Atención ao Cliente.

É competencia da Autoridade Portuaria o servizo de policía en zonas comúns, así como o control do tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre (artigo 106 do Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e Mariña Mercante e artigo 6º do vixente Regulamento de Explotación e Policía do porto de Marín).

O acceso ao porto está limitado ás persoas e vehículos que, por razón das súas funcións ou servizos, estean debidamente autorizados (articulo 6º Regulamento de Explotación e Policía).

A Policía Portuaria ten pois a obrigación de Controlar o acceso de persoas ao porto polos tornos e de vehículos polas portas de vehículos, para previr accidentes e problemas de seguridade e protección das instalacións e con obxecto de que a operativa portuaria e o traballo desenvolto polas persoas e empresas do porto realícese unha forma segura e eficiente.