Comunidade portuaria

Calidade

CALIDADE

A Misión da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra é xestionar, administrar, explotar o Porto e controlar os servizos portuarios, liderando a comunidade portuaria na constante procura da excelencia operativa contribuíndo ao desenvolvemento da súa zona de influencia, todo iso en equilibrio coa contorna.

En apoio á consecución da súa Misión define a presente Política como marco de actuación para o seu Sistema Integrado de xestión da calidade, do medio ambiente e da seguridade e saúde no traballo, que inclúe os compromisos de:

 • Coñecer os requisitos e as expectativas dos clientes, usuarios e da sociedade e conseguir a súa plena satisfacción, ofrecéndolle un servizo innovador, eficiente, seguro, respectuoso co medio ambiente e con solucións adaptadas ás súas necesidades.
 • Manter un rexistro actualizado da normativa legal e portuaria en materia de seguridade e saúde no traballo, ambiental e de calidade que lle sexa de aplicación, que permita asegurar o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos.
 • Considerar a variable ambiental e da seguridade nos procesos de planificación e desenvolvemento.
 • Dotar aos usuarios dunhas infraestruturas adecuadas, deseñadas e desenvoltas baixo a premisa de máxima seguridade e mínimo impacto ambiental, para fomentar o desenvolvemento das actividades que se realizan no porto.
 • Ofrecer a mellor calidade final na prestación dos servizos, @teniendo en cuenta os recursos e tecnoloxía dispoñibles e cumprindo a lexislación e regulamentación aplicable e aqueles requisitos que o porto subscriba.
 • Realizar unha xestión baseada na mellora contínua dos procesos, incrementando a satisfacción dos clientes cos servizos, e previndo, controlando e na medida do posible erradicando os efectos ambientais prexudiciais que a nosa actividade xere.
 • Compromiso coa formación contínua en materia de seguridade, ambiental e de calidade de servizo para o persoal cuxa actividade teña repercusións nestes ámbitos e co fin de que compartan e contribúan á consecución da política e obxectivos de seguridade, ambientais e de calidade
 • Compromiso co avance continuo e a mellora da situación ambiental tanto da súa contorna de acción como da contorna próxima no que poida ter influencia, potenciando na comunidade portuaria unha cultura de respecto pola seguridade, o medio ambiente e pola contorna, primando ás empresas que implanten sistemas de xestión ambiental, de calidade e de seguridade.
 • Compromiso para proporcionar condicións de traballo seguras e saudables para a prevención de lesións e deterioración da saúde relacionados co traballo.
 • Compromiso para eliminar os perigos e reducir os riscos en materia de seguridade e saúde laboral
 • Difundir a política a todos os membros da Empresa e a sociedade, facilitar a consulta e participación dos traballadores, e informar con criterios de transparencia dos obxectivos obtidos, permitindo a recompilación, xestión, intercambio e difusión da información ambiental, de calidade e seguridade e saúde, necesaria ás partes interesadas.

Esta política será feita pública, explicada e asumida por todos os integrantes da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, e actualizada a través dun proceso de mellora continua.