TRÁFICO MARÍTIMO
SASEMAR realiza a prestación do servicio xeral de ordeación, coordinación e control de tráfico marítimo portuario,> dende o Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo (CCS).

CANAL 10/16 VHF:
MARÍN TRAFFIC ó MARÍN TRÁFICO
Tfno.: +34 986 22 22 30

Todoslos buques de eslora total igual ou superior a 20 metros que inicien / finalicen a sua entrada / salida da Ría de Pontevedra, ben pra fondear en dita Ría nun dos fondeadeiros habilitados ó efecto, ben pra dirixirse ó porto de Marín ou outros portos pesqueiros ou deportivos da citada Ría, deberán establecer contacto co CCS (en diante "MARÍN TRAFFIC" o "MARÍN TRÁFICO") a través dos canais 10/16 de VHF banda marina nos puntos de Recalada / Notificación establecidos ó efecto.

Nesta sección pode consultarse o Procedemento de Control de Tráfico actualizado (ref. 000) aprobado por Capitanía Marítima na data 20-12-2017, así como as fichas de procedimiento que o desenrrolan, o índice (ref. 00), unha introducción e os seus anexos (ref .01), e todolos procedementos (ref. 02 a ref. 22).

Na documentación recollense os procedementos a seguir polos buques na entrada, saída, fondeo ou arribada, así como outros específicos por exemplo de buques pesqueiros (ref.07, con documentación referida no anexo VI relativa a zona de evolución e maniobra dos buques no porto de Marín), entre outros.

Documentacion asociada e planos