SERVIZOS
Tráfico portuario

Solicitude de entrada e asignación de atraque DUE (ORDEN FOM/3769/2007, R.D. 1334/2012 e ORDEN FOM/1194/2011)

Solicitude de regatas e eventos deportivos (RD 62/2008)


Solicitude de pantalans


Normas internas que afectan Operacións e Servizos Portuarios

Norma ambiental sobre limpeza e xestion de residuos.

Normas para reparación de buques a flote.

Norma interna para regular a circulación e maniobras de trens y vagóns.

Norma interna para mercadorias perigosas

Norma interna para a carga e descarga de mercancías

Norma interna de maquinaria rodante

Normas para o suministro de combustible a buques

Normas para o suministro de combustible a terra

Instruccións para a coordenación de prevención de riscos en concesiones y autorizacións e fica para o control de prevención de riscos laborais.

Solicitude de autorización para realizar traballos a bordo de buques a flote


Ferrocarril

Informacion sobre a rede ferroviaria e esquema de vias.

Instalacion de servicio


Coordinacion de actividade empresarial

Informacin preventiva para as empresas que operan na zona de servizo

Plano de ubicacions

Informacion de datos de coordinacion


Recepción e manipulación de refugallos de buques

Procedemento do Plano de recepción e manipulación de refugallos de buques vixente desde setembro de 2016


Formularios

Modelo de solicitude ou comunicación (General).

Modelo de alegacións / recurso de reposición (Expedientes sancionadores).