PERFIL CONTRATANTE

Normas de contratación

O contido desta páxina é meramente informativo.
1.En canto a data de publicación ó único documento que da fe dos prazos, é o publicado no diario oficial correspondente.
2.En canto ó contido, no caso de discrepancias entre a documentación proporcionada de xeito presencial e a publicada na páxina web, prevalecerá a primeira.
3.Normativa aplicable: Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consejo 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014. Orde FOM/4003/2008, do 22 de xullo. e Orden FOM/1698/2013, de 31 de xullo.
Licitacións

Titulo
Expediente 7/2018: servizo de limpeza xeral e retirada de residuos do Porto de Marín. Aclaracions prego de prescripcions técnicas
Expediente 4/2018: subministro de enerxia electrica para os centros de media tension
Enaxenación mediante subasta pública de diverso material inservible
Expediente 2/18: Subministro de enerxia electrica para os centros de media tension
Asistencia tecnica para o control de calidade e vixiancia das obras Torre Baliza Picamillo
Servicio de asistencia técnica para diseño, redacción e implementación del Plan Estratégico 2019-2023: corrección de errores
Apertura de proposicions economicas: Suministro de un (1) vehículo para o servizo mecánico
Licitacion para la contratacion das obras Torre Baliza Picamllo
Subministro dun vehiculo para o servizo mecanico da Autoridade Portuaria
Apertura proposicions economicas: subministro de equipamento electronico para o control de trafico maritimo na Ria de Pontevedra
Ampliacion Posto de Inspeccion Fronteirizo de Marin: apertura de ofertas
Apertura de proposicions economicas para a contratacion do servizo de asesoramento, consultoria e representacion xuridica en materia laboral da Autoridade Portuaria
Contratacion de subministro de equipamento electronico para control do trafico maritimo: ampliacion prazo
Contratacion de subministro de equipamento electronico para o control de trafico maritimo na Ria de Pontevedra: aclaracion

14 licitación/s.

Adxudicacións

Titulo
Torre baliza Picamillo: anuncio BOE adxudicación
Subministro dun vehículo para o servizo mecánico da Autoridade Portuaria.
Subministro de equipamento electronico para o control de trafico maritimo na Ria de Pontevedra e integracion co existente no Centro de Coordinacion de Salvamento Maritimo de Vigo
Servicio de asesoramiento, consultoría y representación jurídica en materia laboral de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
Obra de reforzo de pavimentos en viais pesqueiros: adxudicacion
Anuncio BOE sobre adxudicación de concesión administrativa con destino á explotación dunha cafetería-restaurante no Porto de Marín

6 adxudicacion/s.


Contratos menores adxudicados

Titulo
Contratos menores adjudicados cuarto trimestre 2018
Contratos menores adjudicados tercer trimestre 2018
Contratos menores adjudicados: segundo trimestre
Contratos menores adjudicados. 1º trimestre 2018.
Contratos menores adjudicados. Cuarto trimestre 2017
Contratos menores adjudicados tercer trimestre 2017
Contratos menores adjudicador tercer trimestre 2017

7 contratos menores adxudicados.


Pliego-tipo enaxenación de buques declarados en situación de abandono

Descargar

Pliego de prescripcions particulares para a prestación do servizo portuario de practicaxe

Descargar