CALIDADE
A Misión da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra é xestionar, administrar, explotar o Porto e controlar os servizos portuarios, liderando a comunidade portuaria na constante procura da excelencia operativa e contribuindo o desenvolvemento da súa zona de influencia, todo elo en equilibrio co contorno.

En apoio á consecución da súa Misión, define a presente Política como marco de actuación para o seu Sistema Integrado de xestión da calidade e do Medio Ambiente, que inclúe os compromisos de:

Coñecer os requisitos e as expectativas dos clientes, usuarios e da sociedade conquerir a súa plena satisfacción, ofrecéndolle un servizo innovador, eficiente, respetuoso co medio ambiente e con solucións adaptadas ás súas necesidades.

Manter un rexistro actualizado da normativa legal e portuaria en materia ambiental e de calidade que lle sea de aplicación, que permita asegurar o cumprimento dos requisitos legais.

Considerar a variable medioambiental nos procesos de planificación e desenvolvemento.

Dotar ós usuarios dunhas infraestructuras axeitadas, deseñadas e desenvolvidas baixo a premisa dun mínimo impacto medioambiental, para fomentar o desenvolvemento das actividades que se realizan no Porto.

Ofrecer a mellor calidade final na prestación dos servizos, tendo en conta os recursos e tecnoloxía disponibles e cumprindo a lexislación e regulamentación aplicable e aqueles requisitos que o Porto subscriba.

Realizar unha xestión baseada na mellora continua dos procesos, incrementando a satisfacción dos clientes cos servizos, prevendo, controlando e, na medida do posible, erradicando os efectos ambientais perxudiciais que a nosa actividade xenere.

Compromiso coa formación continua medioambiental e de calidade de servizo para o personal con actividades que teñan repercusións nestes ámbitos e coa fin de que compartan e contribuan á consecución da política e obxectivos ambientais e de calidade.

Compromiso co avance continuo e a mellora da situación ambiental tanto do seu contorno de acción como do contorno próximo no que poida ter influencia, potenciando na comunidade portuaria unha cultura de respecto polo medio ambiente e polo contorno, primando ás empresas que implanten sistemas de xestión medioambiental.

Esta política farase pública e será explicada e asumida por tódolos integrantes da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, e actualizada a través dun proceso de mellora continua.