AVISO LEGAL DA AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RIA DE PONTEVEDRA


1. INFORMACIÓN XERAL

Esta páXina web (en adiante Sitio Web) é propiedade de:

- Razón social: AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA
- CIF: Q-3667004-J
- Enderezo: Parque de Cantodarea s/n- 36900 Marín (Pontevedra)
- Teléfono: + 34 986 85 52 00
- Fax: + 34 986 84 01 93
- web: http://www.apmarin.com

O presente Sitio Web foi creado pola AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA, coa finalidade de difundir información relacionada con esta entidade.

2. CONTIDO

A información que aparece neste Sitio Web é a vixente na data da súa última actualización. A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra resérvase o seu dereito a actualizar, modificar ou eliminar esta información, puidendo limitar ou non permitir o acceso a este Sitio Web. Do mesmo xeito, resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen previo aviso, cantos cambios e modificacións estimen convenientes.

3. TÉRMOS E CONDICIÓNS

O acceso a este Sitio Web e a calquera das súas páxinas supón coñecer e aceptar as advertencias legais, condicións e termos de uso que figuran a continuación.
A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra resérvase a facultade de modificar unilateralmente as condicións e termos de uso deste Sitio Web. Calquiera modificación dos mesmos se anunciará convenientemente a través desta páxina e será efectiva desde o momento da súa publicación.

Uso lícito
O usuario comprométese a utilizar esta páxina sen incurrir en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra ou de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o Sitio Web ou impedir a normal utilización do mesmo.
En concreto e sen carácter taxativo, queda prohibido:
- Calquera forma de violación dos dereitos de terceiros (dereito á intimidade e á propia imaxe, dereitos de propiedade intelectual e industrial, etc.)
- Realizar, empregando os contidos deste Sitio Web, calquera tipo de publicidade como envío de correos electrónicos non solicitados (spam) ou comunicación similar.
- Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos, ou calquera outro software ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos ou sistemas accesibles a través deste Sitio Web.

Contidos
O usuario deberá absterse de obter os contidos utilizando para elo medios ou procedimentos distintos dos que, se puxeran a súa disposición a este efecto, se indicaran neste Sitio Web ou se empreguen habitualmente en internet e, neste último caso, sempre que non entrañen un risco de daño ou inutilización do Sitio Web e os seus contidos.

4. RESPONSABILIDADE

O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos perxuizos que se poidan causar a terceiros pola indebida e ilexítima utilización deste Sitio Web.
A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra non será responsable dos posibles danos ou perxuizos que se puideran derivar de interferencias, omisións, interrupcións,virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas á Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, de retrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas, sobrecargas no sistema de internet ou noutros sistemas electrónicos.
A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra non garante a veracidade nin se responsabiliza das consecuencias que puideran derivarse dos erros nos contidos proporcionados por terceiros que puideran aparecer neste Sitio Web.
Igualmente, a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra tampouco se responsabiliza dos contidos, productos ou servizos que poidan visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa ou indirectamente, a través deste Sitio Web. Estes enlaces non representan ningún tipo de relación entre a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra e os particulares ou entidades titulares das páxinas ás que dan acceso. A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra resérvase o dereito a retirar de modo unilateral e en calquera momento os links que aparecen no seu Sitio Web.
A Autoridade Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra eximese da responsabilidade en canto ás cookies que terceiros poidan instalar no disco duro do ordenador do usuario así como dos erros tipográficos o inexactitudes que poidan apreciarse nos contidos do seu Sitio Web.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL

Os dereitos de reproducción, distribución, transformación e comunicación pública deste Sitio Web, son titularidade da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. Tódolos textos, deseños, contidos, estructura, bases de datos, logos, códigos fonte e demais elementos do Sitio Web están protexidos pola lexislación e os tratados internacionais vixentes na materia.
O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste Sitio Web para o seu uso personal e privado, quedando prohibido o seu uso con fines comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Tódolos dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados pola Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra.
Calquera explotación de todo ou parte do contido deste Sitio Web, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, están estrictamente prohibidos sen o permiso previo e por escrito da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. A infracción destes dereitos pode dar lugar a procedementos xudiciais, civís ou penais.

6. NAVEGACIÓN A TRAVÉS DAS PÁXINAS DO SITIO WEB

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra só obtén e conserva a seguinte información sobre os usuarios do Sitio Web:

A.- O nome de dominio do proveedor que lles da acceso á rede (ISP)
B.- A data e hora de acceso ó noso Sitio Web
C.- O enderezo de internet desde o que partiu o link que dirixe ó noso Sitio Web
D.- O número de visitantes diarios de cada sección do Sitio Web
E.- O navegador utilizado para ver o Sitio Web.

7. INFORMACIÓN SOBRE COOKIES

¿Qué é una cookie e para qué se utilizan?
As cookies son pequenos arquivos de texto que os sitios web poden colocar no dispositivo (PC, Smartphone, tableta, etc.) que se utiliza para acceder ó sitio web. Este arquivo contén información sobre as páxinas que se visitaron no devandito sitio, o que permite lembrar as preferencias de navegación, así como a xestión do carriño de compra (en caso de que este exista). Isto permite que a próxima vez que visitemos o sitio web, a navegación sex amáis áxil, recorrrendo á información contida no devandito arquivo. Do mesmo xeito, esta información permite realizar patróns de uso coas preferencias dos usuarios.
Os sitios web, ademais de utilizar as cookies para almacenar este tipo de contido, utilizan o espazo de almacenamento local que facilitan os navegadores para almacenar esa información.

Uso de cookies no sitio web
A través das cookies, este sitio web non almacenará información de carácter personal, tal como o seu enderezo, contrasinal, etc. Tampouco se utilizan as cookies como método para recabar información dirixida a orientar a publicidade que pode acompañar a sitios web en función da súa navegación nin para outros fins publicitarios propios ou de terceiros. Únicamente a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra utilizará a información almacenada nas cookies do presente sitio web.

¿Cómo se pode desactivar a utilización de cookies?
O uso das cookies se pode desactivar, modificando a configuración do navegador. Como norma xeral esta acción suele atoparse no menú de Ferramentas ou Preferencias. A desactivación das cookies pode dificultar ou impedir o acceso a determinados apartados do sitio web.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra informa ós usuarios sobre a política seguida no tratamento dos Datos de Carácter Personal.
O tratamento dos Datos de Carácter Personal, recabados a través dos formularios do Sitio Web, ten como finalidade o mantenemento da relación que no seu caso se estableza coa Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, así como o desempeño das tarefas de información e outras actividades propias da autoridade portuaria.
A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra adoptou as medidas técnicas e organizativas, así como os niveis de seguridade esixidos legalmente conforme ó disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) e nas normas que a desenvolven.
Os titulares dos datos poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na citada Lei remitindo un escrito a: (Ref. Protección de Datos) AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA-Parque de Cantodarea s/n- 36900 Marín (Pontevedra).

© AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRAPOLITICA DE PRIVACIDADE DA AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RIA DE PONTEVEDRA


1. PROTECCIÓN DE DATOS

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra informa ós usuarios sobre a política seguida no tratamento dos Datos de Carácter Personal.
O tratamento dos Datos de Carácter Personal, recabados a través dos formularios do Sitio Web, teñen como finalidade o mantenemento da relación que no seu caso se estableza coa Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, así como o desempeño das tarefas de información e outras actividades propias da autoridade portuaria.
A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra adoptou as medidas técnicas e organizativas, así como os niveis de seguridade esixidos legalmente conforme ó disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) e nas normas que a desenvolven.
Os titulares dos datos poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na citada Lei remitindo un escrito a: (Ref. Protección de Datos) AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA-Parque de Cantodarea s/n- 36900 Marín (Pontevedra).

2. NAVEGACIÓN A TRAVÉS DAS PÁXINAS DO SITIO WEB

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra só obtén e conserva a seguinte información sobre os usuarios do Sitio Web:

A.- O nome de dominio do proveedor que lles da acceso á rede (ISP)
B.- A data e hora de acceso ó noso Sitio Web
C.- O enderezo de internet desde o que partiu o link que dirixe ó noso Sitio Web
D.- O número de visitantes diarios de cada sección do Sitio Web
E.- O navegador utilizado para ver o Sitio Web.

© AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRAAVISO LEGAL RECOLLIDO NO ANEXO DO DECRETO 1495/2011, DE 24 DE OUTUBRO, DE DESENVOLVEMENTO DA LEI 37/2007, SOBRE REUTILIZACIÓN DA INFORMACIÓN DO SECTOR PÚBLICO, PARA O ÁMBITO DO SECTOR PÚBLICO ESTATAL


Descargar aviso legal sobre reutilización da información do sector público.